Lp. Tytuł Autor
1 Droga do funduszy strukturalnych praca zbiorowa
2 Europa szansa dla kultury - finansowanie przedsięwzięć kulturalnych red. A. Etmanowicz
3 Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej UE M. Grewiński
4 Finansowanie projektów w 5 Programie Ramowym H. Kocek, L. Gajek, A. Opałka
5 Finansowanie rozwoju MSP Ministerstwo Gospodarki
6 Finansowanie rozwoju turystyki ze środków UE L. Butowski, M. Wątowska - Dec, M. Żukowski
7 Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji - fundusze strukturalne i Fundusz Spójności A. Jankowska, T. Kierzkowski, R. Knopik
8 Fundusze przedakcesyjne: SAPARD H. Skórnicki
9 Fundusze strukturalne UE B. Burzyńska
10 Fundusze strukturalne UE. Wprowadzenie S. Johnston
11 Fundusze Unii Europejskiej J. Tkaczyński, G. Rossonan
12 Informator o programach pomocowych dla samorządów 2002 J. Warda, W. Kłosowski
13 Jak skutecznie pisać wnioski o granty C. Green
14 Kultura w programach i funduszach UE A. Etmanowicz, J. Sanetra - Szeliga
15 Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR - wytyczne Ministerstwo Gospodarki
16 Kwalifikowalność wydatków w ramach EFS - wytyczne Ministerstwo Gospodarki
17 Opodatkowanie środków pomocowych Ł. Mazur, E. Sokołowska
18 PHARE 2000 dla Polski Wschodniej i Śląska. Ocena przygotowania administracji M. Guz - Vetter
19 Piąty Program Ramowy UE T. Krzyżyński. B. Storck, L. Kawczyńska
20 Pozyskiwanie wsparcia finansowego z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych C. Lusiński, J. Królikowski, M. Taczewska - Szymańska
21 Program Kultura 2000 K. Waluch
22 Program operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Ministerstwo Gospodarki
23 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Ministerstwo Gospodarki
24 Program PHARE 2000 N. Dobrzyńska
25 Program PHARE w Polsce - wybrane przedsięwzięcia M. Kusina - Pycińska
26 Program SAPARD red. A. Zygierewicz
27 Program UE PHARE. Struder 2. Podsumowanie, wnioski, zalecenia J. Zarychta
28 Programy i fundusze wspierające rozwój MSP E. Dobrzyńska, A. Siadul
29 Programy Nowej Orientacji PHARE realizowane w Polsce red. E. Wosik
30 Programy Nowej Orientacji PHARE realizowane w Polsce UKIE
31 Programy pomocowe UE J. Anusz, D. Kotlewski
32 Programy pomocy dla rolnictwa 1990 - 2002 FAPA
33 Programy UE i inne formy wspierania MSP w Polsce A. Kaliszuk
34 Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie praca zbiorowa
35 Przykłady francuskich projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz EFS Ministerstwo Gospodarki
36 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Ministerstwo Gospodarki
37 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ministerstwo Gospodarki
38 Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Ministerstwo Gospodarki
39 Sektorowy Program Operacyjny - Transport lata 2004 - 2006 Ministerstwo Infrastruktury
40 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Ministerstwo Gospodarki
41 Uczestnictwo w europejskich programach badawczych Poznański Park Naukowo - Techniczny
42 Vademecum wdrażania wspólnotowych funduszy strukturalnych W. Gilewski
43 Wytyczne i kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR Ministerstwo Gospodarki
44 Zasady oceny projektów w otwartych konkursach grantowych UE A. Sawczuk
45 Zbiór krajowych aktów prawnych w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2000-2006 Ministerstwo Gospodarki
46 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki
47 Europa - szansa dla kultury. Projekty kulturalne w ramach programów Unii Europejskiej red. J. Sanetra - Szeliga
48 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia - wstępny projekt 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
49 Ramy finansowe Strategii Rozwoju Województw M. Mackiewicz, E. Maliniwska, W. Misiąg, T. Tokalak
50 Ocena przewidywalnego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. R. Piontek, D. Smith, A. Kowalczyk
51 Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Raport końcowy K. Olejniczak, B. Ledzion, A. Domaradzka
52 Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE E. Kozłowska, P. Koć, W. Pander, M. Stawicki
53 Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wytyczne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
54 Zarządzanie finansami współfinansowanycmi z funduszy publicznych red. M. Szwabe
55 Fundusze strukturalne UE A. Jankowska, T. Kierzkowski, R. Knopik
56 Zarządzanie projektem europejskim red. M. Trocki
57 Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw i osób zakładających działalność gospodarczą H. Bojarek- Ziaja, S. Ziaja
58 PHARE w Polsce 1990 - 2007 red. T. Kołodziej
59 Dotacje UE na rozwój odnawialnych źródeł energii T. Sadowski, G. Świderski, W. Lewandowski
60 Vademecum beneficjenta Działanie 3.4 ZPORR A. Antoniuk, A. Deoniziak, M. Dzieura, T. Sadowski
61 Praktyczny przewodnik. Dotacje dla samorządów w okresie 2007-2013 T. Kuchlewicz, A. Tołoczko, M. Sadowska, T. Sadowski
62 Vademecum beneficjenta Działanie 2.3 SPO WKP A. Antoniuk, A. Deoniziak, M. Dzieura, T. Sadowski
63 Mechanizmy finansowe jako nowe źródła finansowania rozwoju Polski T. Sadowski, G. Świderski, W. Lewandowski
64 Dotacje UE w inwestycjach ekologicznych Polski T. Sadowski, G. Świderski, W. Lewandowski
65 Dotacje UE dla gospodarki odpadami medycznymi w Polsce T. Sadowski, G. Świderski, W. Lewandowski